பத்தரமுல்ல பொது நூலகத்தின் புதிய வாசிப்பு மண்டபத்தை திறந்துவைத்தல் – 2019.03.21