யப்பானிய தூதுக்குழுவுடனான கலந்துரையாடல் – 2019.04.02