வெசாக் போயா தினத்தை முன்னி்ட்டு நடாத்தப்பட்ட மதச் சொற்பொழிவு