මෙහෙවර

“මානව සම්පත් තුළින්ද, සියළු බදු මුදලින්ද, පුරවැසියන්ගේ සුව සම්පත සැප විහරණද, සුඛිත මුදිත ජීවන තත්වයක්ද ඇති කිරීම හා පාරිසරික, භෞතික සම්පත් සංවර්ධනයෙන් නැණ නුවණින් හෙබි මතු පරපුරක් වෙනුවෙන් නාගරික දියුණුව සපථ කිරීම”