பொது பயன்பாட்டு சேவைகள்

 1. நூலகங்கள்
 • கடுவெல நூலகம்
 • அத்துறுகிரிய நூலகம்
 • பத்தரமுல்ல நூலகம்
 1. வாரச்சந்தை
 • கடுவெல வாரச்சந்தை
 • அத்துறுகிரிய வாரச்சந்தை
 1. பொதுச் சந்தை
 • பத்தரமுல்ல ரோயல் பிளாசா வணிக வளாகம் (ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ்)
 • அத்துறுகிரிய மெகாசிட்டி வணிக வளாகம்
 • கடுவெல பொது சந்தை வளாகம்
 1. விளையாட்டு மைதானங்கள்
 • ஜீ.எச்.புத்ததாச விளையாட்டு மைதானம் – பெலவத்த