பௌதீக திட்டமிடல்

  1. காணித்துண்டுத் திட்ட வரைபடம்
  2. கட்டிட திட்ட வரைபடத்தை அங்கீகரித்தல்
  3. தெருவெல்லைக் கோடு/கட்டிட எல்லை சான்றிதழ் விநியோகித்தல்
  4. கையப்படுத்தப்படாமைக்கான சான்றிதழை விநியோகித்தல்