“நகராட்சி கிராமத்துக்கு – நகர பிதாவின் நடமாடும் சேவை”