කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර කාර්යාලය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් ජංගම දුරකථන අංකය
දිල්රුක්ෂි ගමගේ මහත්මිය නාගරික කොමසාරිස්
( ශ්‍රී ල.ප.සේ. I )
011 – 2548491 011 – 2548492 071-4963443
ඊ.ඒ.අයි.කේ. එදිරිසිංහ මහත්මා නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් ( ශ්‍රී ල.ප.සේ. ) 011 – 2548998 011 – 2548998 071-4228596
එස්.එම්. ඉරෝමි ලෂිකා මහත්මිය නාගරික ලේකම් 011 – 2539831 011 – 2142276 071-8245919
ඩි.වි. කුරුප්පු මහත්මිය නාගරික ගණකාධිකාරී (ශ්‍රී.ල.ග.සේ) 011 – 2539562 011 – 2539562 070-2127848
නාගරික ගණකාධිකාරී (ශ්‍රී.ල.ග.සේ) 011 – 2537162 011 – 2539562
ඩී.එම්.එස්.එම්. දිසානායක මහත්මා නාගරික ඉංජිනේරු (ශ්‍රී.ල.ඉ.සේ) 011 – 2156720 011 – 2539562 077-6508752
කේ.පී.එස්. විජේසිරි මහත්මා නාගරික ඉංජිනේරු (ශ්‍රී.ල.ඉ.සේ) 011 – 2579793 011 – 2539563 077-3052982
මාණ්ඩලික වැඩ අධිකාරී 011 – 2142661 011 – 2539563
ටී.පි. සේනාධීර මහත්මිය ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – කඩුවෙල 011 – 2571200 011 – 2548492 071-4415092
ඒ.එම්.සී. අතාඋද මහත්මා ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – බත්තරමුල්ල 011 – 2867865 011 – 2867432 071-8501973
කේ.ඩි.එස්. කල්පනී මහත්මිය ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – අතුරුගිරිය 011 – 2561017 011 – 2052954 071-2857281
ඩි.එන්. ජයසිංහ මහත්මිය පශු වෛද්‍ය නිලධාරී 011 – 2119783 071-8098709
ඩබ්.එම්.එස්.එස්. වන්නිනායක මහත්මිය නීති නිලධාරී 011 – 2579950 011 – 2579950 071-8104710
පරිපාලන නිලධාරී 011 – 2548996 011 – 2548996
යූ.ඒ.ජී.ජී. උඩගේ ආරච්චි මහත්මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරී – අතුරුගිරිය 011 – 2156720 011 – 2052954 071-4228596
ඒ.පී.එස්.උදයංගනි  මහත්මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරී – බත්තරමුල්ල 011 – 2867432 011 – 2867432 071-8948045
ඩබ්.එම්.යූ. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරී – කඩුවෙල 011 – 2571200 011 – 2548492 071-3227460
ඒ.එම්. ආරියරත්න මහත්මා වැඩ අධිකාරී 011 – 2571200 011 – 2548492 071-4499835
ඩී.එම්.ඩබ්.වී. ජයසිංහ මහත්මා පුස්තකාලයාධිපති – අතුරුගිරිය 011 – 2742768 011 – 2053954 070-6275168
එම්.ඊ.එස්. පෙරේරා මහත්මිය පුස්තකාලයාධිපති –  කඩුවෙල 011 – 2865587 011 – 2548492 077-0680967
පී.එම්.එල්.එන්.කේ. පෝහත් මහත්මිය පුස්තකාලයාධිපති – බත්තරමුල්ල 011 – 2865587 011 – 2867432 075-7125749
ඩී.පී.දෙලවත්ත මහත්මිය අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී 011 – 2571200 011 – 2548492 071-3227460
ඒ.ඩී.එස්. විජේසිංහ මහත්මා ප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂක 011 – 2571200 071-4312956

නගරාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය – සභාව විසුරුවා හැර ඇත.

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

නගරාධිපති පෞද්ගලික ලේකම්
නගරාධිපති මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී (කඩුවෙල)
නගරාධිපති මාධ්‍ය ලේකම්
ලිපිකරු
පෞද්ගලික ආරක්ෂක

නියෝජ්‍ය නගරාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය – සභාව විසුරුවා හැර ඇත.

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

නියෝජ්‍ය නගරාධිපති පෞද්ගලික ලේකම්
නියෝජ්‍ය නගරාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
නියෝජ්‍ය නගරාධිපති මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි