කාර්ය මණ්ඩලය

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

සංජීව බන්දුකීර්ති මහත්මානාගරික කොමසාරිස්
(ශ්‍රී ල.ප.සේ.)
011 – 2548491011 – 2548492072 – 2448834
එස්.ජී. ශ්‍රියානි පෙරේරා මහත්මියනියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් (රා.ඉ)011 – 2548998011 – 2548998071 – 0119086
සී.පී. අමරසිංහ මහත්මියනාගරික ලේකම් (වැ.බ)011 – 2539831011 – 2539831071 – 4800056
011 – 4879702
කේ.එම්.ආර්.පී. කුමාර මහත්මාප්‍රධාන නාගරික ගණකාධිකාරී (ශ්‍රී.ල.ග.සේ)011 – 2539562011 – 2539562071 – 7438841
011 – 2742838
එම්.උපාලි මහත්මා නාගරික ගණකාධිකාරී (ශ්‍රී.ල.ග.සේ)011 – 2537162011 – 2539562071-3167555
කේ. එච්.බී. නන්දලාල් මහත්මානාගරික ඉංජිනේරු (ශ්‍රී.ල.ඉ.සේ)011 – 2539563011 – 2539563071 – 4452998
එස්.එන්.පී.ඩී. තිලක් මහත්මාආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – අතුරුගිරිය011 – 2561017071 – 8744409
ටී.පි.සේනාධීර මහත්මියආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – කඩුවෙල011 – 2571200011 – 2548492071 – 4415092
011 – 2535057
ඒ.එම්.සී. අතාඋද මහත්මාආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – බත්තරමුල්ල011 – 2867865071 – 8501973
ජී.සී. සුභාෂිනී කුරුගල මහත්මියපශු වෛද්‍ය නිලධාරී011 – 2867865071 – 8386098
ඩබ්.එම්.එස්.එස්. වන්නිනායක මහත්මියනීති නිලධාරී011 – 2579950011 – 2579950071 – 8104710
ඒ.පී. හර්ෂා උදයංගනී මහත්මියපරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ)011 – 2548996011 – 2548996071 – 8948045
එච්.ඩී. සමන්තිකා මහත්මියදිස්ත්‍රික් නිලධාරී (වැ.බ) – අතුරුගිරිය011 – 2156720077 – 5187374
ජී.ඒ. වසන්ති මල්ලිකා ද සිල්වා මහත්මියදිස්ත්‍රික් නිලධාරී (වැ.බ) – බත්තරමුල්ල011 – 2867432076 – 4445071
එච්.එල්. ප්‍රදීපා දේවි මහත්මියදිස්ත්‍රික් නිලධාරී (වැ.බ) – කඩුවෙල011 – 2571200072 – 4744510
ටී.කේ.කේ.එන්.පී. බණ්ඩාර මහත්මියවැඩ අධිකාරී – බත්තරමුල්ල
තාක්ෂණ නිලධාරී (සිවිල්) විශේෂ
011 – 2867865077 – 7723995
ඒ.එම්. ආරියරත්න මහත්මාවැඩ අධිකාරී (වැ.බ)- කඩුවෙල / අතුරුගිරිය011 – 2571200071 – 4499835
ජේ.ඊ.ඒ.එම්.එස්. ජයසිංහ මහත්මියපුස්තකාලයාධිපති – අතුරුගිරිය011 – 2742768011 – 2053954071 – 4391750
එච්.ඩී. ජයන්ති මහත්මියපුස්තකාලයාධිපති – කඩුවෙල011 – 3560167071 – 7707292
එම්.ඊ.එස්. පෙරේරා මෙනෙවියපුස්තකාලයාධිපති – බත්තරමුල්ල011 – 2865587077 – 0680967
පී.එම්.එල්.එන්.කේ. පෝහත් මහත්මියපුස්තකාලයාධිපති – බත්තරමුල්ල011 – 2865587075 – 7125749
ඒ.ජේ.එම්.වයි. ප්‍රියරාජිනි මහත්මියඅභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී011 – 2571200077 – 0568403
ඒ.ඩී.එස්. විජේසිංහ මහත්මාප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂක011 – 2571200071 – 4081608

නගරාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

කීර්ති සිරිවර්ධන මහත්මානගරාධිපති පෞද්ගලික ලේකම්011 – 2548493011 – 2548492071 – 8250441
එස්.පී.සම්පත් කුමාර මහත්මානගරාධිපති මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී011 – 2579949011 – 2548492071 – 8454268
එස්.එල්.පී.සංජීවන විජේතුංග මහත්මානගරාධිපති මාධ්‍ය ලේකම්011 – 2579498011 – 2548492071 – 8549181
ඒ.ඒ.ඩි.පි. ගයාන් අබේකෝන්ලිපිකරු011 – 2867866011 – 2548492071 – 7821070
ජයන්ත පෙරේරා මහත්මාපෞද්ගලික ආරක්ෂක011 – 2867866011 – 2548492071 – 8810567