කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර කාර්යාලය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් ජංගම දුරකථන අංකය
දිල්රුක්ෂි ගමගේ මහත්මිය නාගරික කොමසාරිස්
( ශ්‍රී ල.ප.සේ. I )
011 – 2548491 011 – 2548492 071-4963443
එස්.ජී. ශ්‍රියානි පෙරේරා මහත්මිය නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් (රා.ඉ) 011 – 2548998 011 – 2548998 071-0119086
ආර්.පී. අලුත්ගේ මහත්මිය නාගරික ලේකම් (වැ.බ) 011 – 2539831 011 – 2142276 071-5349118
ඩි.වි. කුරුප්පු මෙනෙවිය නාගරික ගණකාධිකාරී (ශ්‍රී.ල.ග.සේ) 011 – 2539562 011 – 2539562 070-2127848
නාගරික ගණකාධිකාරී (ශ්‍රී.ල.ග.සේ) 011 – 2537162 011 – 2539562
කේ.පී.එස්. විජේසිරි මහත්මා නාගරික ඉංජිනේරු (ශ්‍රී.ල.ඉ.සේ) 011 – 2579793 011 – 2539563 077-3052982
ඩී.එම්.එස්.එම්.       දිසානායක මහත්මා නාගරික ඉංජිනේරු (ශ්‍රී.ල.ඉ.සේ) 0112 – 156720 0112-053954 071-8768987
ටී.කේ.කේ.එන්.පී. බණ්ඩාර මහත්මිය නාගරික ඉංජිනේරු (වැ.බ) 011 – 2142661 011 – 2539563 077-7723995
එස්.එන්.පී.ඩී. තිලක් මහත්මා ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – අතුරුගිරිය 011 – 2561017 011 – 2052954 071-8744409
ටී.පි. සේනාධීර මහත්මිය ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – කඩුවෙල 011 – 2571200 011 – 2548492 071-4415092
ඒ.එම්.සී. අතාඋද මහත්මා ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – බත්තරමුල්ල 011 – 2867865 011 – 2867432 071-8501973
ජී.සී. සුභාෂිනී කුරුගල මහත්මිය පශු වෛද්‍ය නිලධාරී 011 – 2119783 071-8386098
ඩබ්.එම්.එස්.එස්. වන්නිනායක මහත්මිය නීති නිලධාරී 011 – 2579950 011 – 2579950 071-8104710
පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ) 011 – 2548996 011 – 2548996
ඒ.ජේ.එම්.වයි. ප්‍රියරාජිනි මහත්මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරී – අතුරුගිරිය 011 – 2156720 011 – 2052954 077-4568403
එම්.පී.එල්. මල්දෙනිය මහත්මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරී (වැ.බ) – බත්තරමුල්ල 011 – 2867432 011 – 2867432 070-5372244
එම්.ජී. කල්පනී මිහිරානි මහත්මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරී – කඩුවෙල 011 – 2571200 011 – 2548492 071-4454418
ඒ.එම්. ආරියරත්න මහත්මා වැඩ අධිකාරී (වැ.බ)- කඩුවෙල / අතුරුගිරිය 011 – 2571200 011 – 2548492 071-4499835
ජේ.ඊ.ඒ.එම්.එස්. ජයසිංහ මහත්මිය පුස්තකාලයාධිපති – අතුරුගිරිය 011 – 2742768 011 – 2053954 071-4391750
එම්.ඊ.එස්. පෙරේරා මෙනෙවිය පුස්තකාලයාධිපති –  කඩුවෙල 011 – 2865587 011 – 2548492 077-0680967
පී.එම්.එල්.එන්.කේ. පෝහත් මහත්මිය පුස්තකාලයාධිපති – බත්තරමුල්ල 011 – 2865587 011 – 2867432 075-7125749
ඩබ්.එම්.යූ. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී 011 – 2571200 071-3227460
ඒ.ඩී.එස්. විජේසිංහ මහත්මා ප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂක 011 – 2571200 071-4081608

නගරාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

කීර්ති සිරිවර්ධන මහත්මානගරාධිපති පෞද්ගලික ලේකම්011 – 2548493011 – 2548492071 – 8250441
ඒ. පුජා ප්‍රසන්න දීපාල් රුද්‍රිගු මහත්මානගරාධිපති මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී (කඩුවෙල)011 – 2579949011 – 2548492072-5284268
ජීවන් චතුරංග මහත්මානගරාධිපති මාධ්‍ය ලේකම්011-2538594011 – 2548492071-2975464
ඒ.ඒ.ඩි.පි. ගයාන් අබේකෝන්ලිපිකරු011 – 2867866011 – 2548492071 – 7821070
ජයන්ත පෙරේරා මහත්මාපෞද්ගලික ආරක්ෂක011 – 2867866011 – 2548492071 – 8810567

නියෝජ්‍ය නගරාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

එච්.කේ. චන්දික ගුණරත්නනියෝජ්‍ය නගරාධිපති පෞද්ගලික ලේකම්0112 867288077 889 2894
එම්. ප්‍රසාද් පෙරේරානියෝජ්‍ය නගරාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්0112 867247077 667 7048
එස්. මනෝජ සංජීවනියෝජ්‍ය නගරාධිපති මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි0112 8672470706978787