කාර්ය මණ්ඩලය

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

සංජීව බන්දුකීර්ති මහත්මානාගරික කොමසාරිස්
(ශ්‍රී ල.ප.සේ.)
011 – 2548491011 – 2548492072 – 2448834
එස්.ජී. ශ්‍රියානි පෙරේරා මහත්මියනියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් (රා.ඉ)011 – 2548998011 – 2548998071 – 0119086
ජී.ඒ. වසන්ති මල්ලිකා මහත්මියනාගරික ලේකම් (වැ.බ)011 – 2539831011 – 2539831076 – 4445071
ඩි.වි. කුරුප්පු මෙනෙවියනාගරික ගණකාධිකාරී (ශ්‍රී.ල.ග.සේ)011 – 2539562011 – 2539562070 – 2127848
එම්. උපාලි මහත්මා නාගරික ගණකාධිකාරී (ශ්‍රී.ල.ග.සේ)011 – 2537162011 – 2539562071 – 3167555
ටී.කේ.කේ.එන්.පී. බණ්ඩාර මහත්මියනාගරික ඉංජිනේරු (වැ.බ)011 – 2539563011 – 2539563077 – 7723995
එස්.එන්.පී.ඩී. තිලක් මහත්මාආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – අතුරුගිරිය011 – 2561017071 – 8744409
ටී.පි. සේනාධීර මහත්මියආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – කඩුවෙල011 – 2571200011 – 2548492071 – 4415092
011 – 2535057
ඒ.එම්.සී. අතාඋද මහත්මාආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – බත්තරමුල්ල011 – 2867865071 – 8501973
ජී.සී. සුභාෂිනී කුරුගල මහත්මියපශු වෛද්‍ය නිලධාරී011 – 2867865071 – 8386098
ඩබ්.එම්.එස්.එස්. වන්නිනායක මහත්මියනීති නිලධාරී011 – 2579950011 – 2579950071 – 8104710
ඒ.පී. හර්ෂා උදයංගනී මහත්මියපරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ)011 – 2548996011 – 2548996071 – 8948045
ටී.ඩී.ගුණතිලක මහත්මියදිස්ත්‍රික් නිලධාරී – අතුරුගිරිය011 – 2156720011 – 2052954071 – 4404979
සී.පී. අමරසිංහ මහත්මියදිස්ත්‍රික් නිලධාරී (වැ.බ) – බත්තරමුල්ල011 – 2867432011 – 2867432071 – 4800056
එම්.ජී.කල්පනී මිහිරානි මහත්මියදිස්ත්‍රික් නිලධාරී – කඩුවෙල011 – 2571200011 – 2548492 071 – 4454418
ඒ.එම්. ආරියරත්න මහත්මාවැඩ අධිකාරී (වැ.බ)- කඩුවෙල / අතුරුගිරිය011 – 2571200071 – 4499835
ජේ.ඊ.ඒ.එම්.එස්. ජයසිංහ මහත්මියපුස්තකාලයාධිපති – අතුරුගිරිය011 – 2742768011 – 2053954071 – 4391750
එච්.ඩී. ජයන්ති මහත්මියපුස්තකාලයාධිපති – කඩුවෙල011 – 3560167071 – 7707292
එම්.ඊ.එස්. පෙරේරා මෙනෙවියපුස්තකාලයාධිපති – බත්තරමුල්ල011 – 2865587077 – 0680967
පී.එම්.එල්.එන්.කේ. පෝහත් මහත්මියපුස්තකාලයාධිපති – බත්තරමුල්ල011 – 2865587075 – 7125749
ඒ.ජේ.එම්.වයි. ප්‍රියරාජිනි මහත්මියඅභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී011 – 2571200077 – 0568403
ඒ.ඩී.එස්. විජේසිංහ මහත්මාප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂක011 – 2571200071 – 4081608

නගරාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

කීර්ති සිරිවර්ධන මහත්මානගරාධිපති පෞද්ගලික ලේකම්011 – 2548493011 – 2548492071 – 8250441
ඒ. පුජා ප්‍රසන්න දීපාල් රුද්‍රිගු මහත්මානගරාධිපති මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී (කඩුවෙල)011 – 2579949011 – 2548492072-5284268
ඉරුෂි ජයවිලාල් මෙනවියනගරාධිපති මාධ්‍ය ලේකම්011-2538594011 – 2548492071-1574000
ඒ.ඒ.ඩි.පි. ගයාන් අබේකෝන්ලිපිකරු011 – 2867866011 – 2548492071 – 7821070
ජයන්ත පෙරේරා මහත්මාපෞද්ගලික ආරක්ෂක011 – 2867866011 – 2548492071 – 8810567