කාර්ය මණ්ඩලය

නගරාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

කීර්ති සිරිවර්ධන මහත්මානගරාධිපති පෞද්ගලික ලේකම්011 – 2548493011 – 2548492071 – 8250441
ඒ. පුජා ප්‍රසන්න දීපාල් රුද්‍රිගු මහත්මානගරාධිපති මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී (කඩුවෙල)011 – 2579949011 – 2548492072-5284268
ජීවන් චතුරංග මහත්මානගරාධිපති මාධ්‍ය ලේකම්011-2538594011 – 2548492071-2975464
ඒ.ඒ.ඩි.පි. ගයාන් අබේකෝන්ලිපිකරු011 – 2867866011 – 2548492071 – 7821070
ජයන්ත පෙරේරා මහත්මාපෞද්ගලික ආරක්ෂක011 – 2867866011 – 2548492071 – 8810567