කාර්ය මණ්ඩලය

නම තනතුර කාර්යාලය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් ජංගම දුරකථන අංකය
දිල්රුක්ෂි ගමගේ මහත්මිය නාගරික කොමසාරිස්
( ශ්‍රී ල.ප.සේ. I )
011 – 2548491 011 – 2548492 071-4963443
එස්.ජී. ශ්‍රියානි පෙරේරා මහත්මිය නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් (රා.ඉ) 011 – 2548998 011 – 2548998 071-0119086
ආර්.පී. අලුත්ගේ මහත්මිය නාගරික ලේකම් (වැ.බ) 011 – 2539831 011 – 2142276 071-5349118
ඩි.වි. කුරුප්පු මහත්මිය නාගරික ගණකාධිකාරී (ශ්‍රී.ල.ග.සේ) 011 – 2539562 011 – 2539562 070-2127848
නාගරික ගණකාධිකාරී (ශ්‍රී.ල.ග.සේ) 011 – 2537162 011 – 2539562
ඩී.එම්.එස්.එම්. දිසානායක මහත්මා නාගරික ඉංජිනේරු (ශ්‍රී.ල.ඉ.සේ) 0112 – 156720 0112-053954 071-8768987
කේ.පී.එස්. විජේසිරි මහත්මා නාගරික ඉංජිනේරු (ශ්‍රී.ල.ඉ.සේ) 011 – 2579793 011 – 2539563 077-3052982
ටී.කේ.කේ.එන්.පී. බණ්ඩාර මහත්මිය මාණ්ඩලික වැඩ අධිකාරී 011 – 2142661 011 – 2539563 077-7723995
කේ.ඩි.එස්. කල්පනී මහත්මිය ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – අතුරුගිරිය 011 – 2561017 011 – 2052954 075-3217856
ටී.පි. සේනාධීර මහත්මිය ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – කඩුවෙල 011 – 2571200 011 – 2548492 071-4415092
ඒ.එම්.සී. අතාඋද මහත්මා ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී – බත්තරමුල්ල 011 – 2867865 011 – 2867432 071-8501973
ඩි.එන්. ජයසිංහ මහත්මිය පශු වෛද්‍ය නිලධාරී 011 – 2119783 071-8098709
ඩබ්.එම්.එස්.එස්. වන්නිනායක මහත්මිය නීති නිලධාරී 011 – 2579950 011 – 2579950 071-8104710
පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ) 011 – 2548996 011 – 2548996
ඒ.ජේ.එම්.වයි. ප්‍රියරාජිනි මහත්මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරී – අතුරුගිරිය 011 – 2156720 011 – 2052954 077-4568403
එම්.පී.එල්. මල්දෙනිය මහත්මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරී (වැ.බ) – බත්තරමුල්ල 011 – 2867432 011 – 2867432 070-5372244
ඩබ්.එම්.යූ. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරී – කඩුවෙල 011 – 2571200 011 – 2548492 071-3227460
ඒ.එම්. ආරියරත්න මහත්මා වැඩ අධිකාරී (වැ.බ)- කඩුවෙල / අතුරුගිරිය 011 – 2571200 011 – 2548492 071-4499835
පී.එම්.එල්.එන්.කේ. පෝහත් මහත්මිය පුස්තකාලයාධිපති – අතුරුගිරිය 011 – 2742768 011 – 2053954 075-7125749
එම්.ඊ.එස්. පෙරේරා මෙනෙවිය පුස්තකාලයාධිපති –  කඩුවෙල 011 – 2865587 011 – 2548492 077-0680967
පී.එම්.එල්.එන්.කේ. පෝහත් මහත්මිය පුස්තකාලයාධිපති – බත්තරමුල්ල 011 – 2865587 011 – 2867432 075-7125749
ඩබ්.එම්.යූ. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී 011 – 2571200 071-3227460
ඒ.ඩී.එස්. විජේසිංහ මහත්මා ප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂක 011 – 2571200 071-4081608

නගරාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය – සභාව විසුරුවා හැර ඇත.

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

නගරාධිපති පෞද්ගලික ලේකම්
නගරාධිපති මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී (කඩුවෙල)
නගරාධිපති මාධ්‍ය ලේකම්
ලිපිකරු
පෞද්ගලික ආරක්ෂක

නියෝජ්‍ය නගරාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය – සභාව විසුරුවා හැර ඇත.

නම

තනතුර

කාර්යාලය දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ජංගම දුරකථන අංකය

නියෝජ්‍ය නගරාධිපති පෞද්ගලික ලේකම්
නියෝජ්‍ය නගරාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
නියෝජ්‍ය නගරාධිපති මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි