பணியாற்றொகுதி

பெயர்

பதவி

அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம்

தொலைநகல்

செல்லிட தொலைபேசி இலக்கம்

திரு. தில்ருக்ஷி கமகேநகர ஆணையாளர்
(இ.நி.சே I )
011 – 2548491011 – 2548492071 – 4963443
திருமதி எஸ்.ஜீ. ஸ்ரீயானி பெரேராபிரதி நகர ஆணையாளர் – (அரச பொறியில் சேவை)
011 – 2548998011 – 2548998071 – 0119086
ஆர்.பி திருமதி அலுத்கேநகர செயலாளர் (பதிற் கடமை)011 – 2539831011 – 2539831071 – 5349118
செல்வி. டி.வி.குருப்பு நகர கணக்காளர் (இ.க.சே)011 – 2539562011 – 2539562070 – 2127848
கே.பி. குருவின் திருநகர கணக்காளர் (இ.க.சே)011 – 2537162011 – 2539562
கே.பி.எஸ். திரு.விஜேசிறிநகர பொறியியலாளர் (ஸ்ரீ.எல்.இ.எஸ்)011 – 2579793011 – 2539563077 – 3052982
டி.எம்.எஸ்.எம். திசாநாயக்க திருநகர பொறியியலாளர் (ஸ்ரீ.எல்.இ.எஸ்)0112 – 156720011 – 2539563071 – 8768987
திருமதி டி.கே.கே.என்.பீ. பண்டாரநகர பொறியியலாளர் (பதிற்கடமை)011 – 2142661011 – 2539563077 – 7723995
திரு. எஸ்.என்.பீ.டீ. திலக் சுதேச மருத்துவ அதிகாரி – அத்துறுகிரிய011 – 2561017071 – 8744409
திருமதி டி.பி.சேனாதீரசுதேச மருத்துவ அதிகாரி – கடுவெல011 – 2571200011 – 2548492071 – 4415092
திரு. ஏ.எம்.சீ. அதாவுதசுதேச மருத்துவ அதிகாரி – பத்தரமுல்ல011 – 2867865071 – 8501973
திருமதி டபிள்யூ.எம்.எஸ்.எஸ். வன்னிநாயக்கசட்ட அதிகாரி011 – 2579950011 – 2579950071 – 8104710
திருமதி ஜீ.சீ. சுபாஷினி குருகலகால்நடை மருத்துவ அதிகாரி011 – 2119783071 – 8386098
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (பதிற்கடமை)011 – 2548996011 – 2548996
திருமதி ஏ.ஜே.எம்.வை. பிரியராஜினிமாவட்ட உத்தியோகத்தர் – அத்துறுகிரிய011 – 2156720011 – 2052954077 – 4568403
திருமதி எம்.பி.எல். மல்தெனியமாவட்ட உத்தியோகத்தர் (பதிற்கடமை) – பத்தரமுல்ல011 – 2867432011 – 2867432070-5372244
திருமதி எம்.ஜே.கல்பனீ மிஹிரானிமாவட்ட உத்தியோகத்தர்– கடுவெல011 – 2571200011 – 2548492 071 – 4454418
திரு ஏ.எம்.ஆரியரத்னவேலை அத்தியட்சகர் (பதிற்கடமை – கடுவெல/அத்துறுகிரிய011 – 2571200071 – 4499835
திருமதி பீ.எம். எல். என்.கே. போஹத்நூலகப் பொறுப்பாளர்- அத்துறுகிரிய011 – 2742768011 – 2053954075 – 7125749
செல்வி எம்.ஈ.எஸ். பெரேராநூலகப் பொறுப்பாளர்- கடுவெல011 – 3560167011 – 2548492077 – 0680967
திருமதி பீ.எம். எல். என்.கே. போஹத்நூலகப் பொறுப்பாளர்- பத்தரமுல்ல011 – 2865587075 – 7125749
டபிள்யூ.எம்.யு. பெர்னாண்டோ செல்விஉள்ளக கணக்காய்வு உத்தியோகத்தர்011 – 2571200071-3227460
திரு ஏ.டீ.எஸ். விஜேசிங்கபிரதம வருமான பரிசோதகர்011 – 2571200071 – 4081608

நகர பிதாவின் பிரத்தியேக பணியாற்றொகுதி

பெயர்

பதவி

உத்தியோகபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்

தொலை நகர்

செல்லிட தொலைபேசி இலக்கம்

திரு.கீர்த்தி சிறிவர்தனநகர பிதாவின் பிரத்தியேக செயலாளர்011 – 2548493011 – 2548492071 – 8250441
திரு எஸ்.பி சம்பத் குமாரநகர பிதாவின் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்011 – 2579949011 – 2548492071 – 8454268
ஜீவன் சதுரங்காநகர பிதாவின் ஊடக செயலாளர்011-2538594011 – 2548492071-2975464
ஏ.ஏ.டீ.பீ. கயான் அபேகோன்எழுதுநர்011 – 2867866011 – 2548492071 – 7821070
திரு ஜயந்த பெரேராபிரத்தியேக பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்011 – 2867866011 – 2548492071 – 8810567