பணியாற்றொகுதி

பெயர்

பதவி

அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம்

தொலைநகல்

செல்லிட தொலைபேசி இலக்கம்

திரு. சஞ்சீவ பந்துகீர்த்திநகர ஆணையாளர்
(இ.நி.சே)
011 – 2548491011 – 2548492072 – 2448834
திருமதி எஸ்.ஜீ. ஸ்ரீயானி பெரேராபிரதி நகர ஆணையாளர் – (அரச பொறியில் சேவை)
011 – 2548998011 – 2548998071 – 0119086
திருமதி ஜி. ஏ. வசந்தி மல்லிகாநகர செயலாளர் (பதிற் கடமை)011 – 2539831011 – 2539831076 – 4445071
செல்வி. டி.வி.குருப்பு நகர கணக்காளர் (இ.க.சே)011 – 2539562011 – 2539562070 – 2127848
திரு. எம். உபாலிநகர கணக்காளர் (இ.க.சே)011 – 2537162011 – 2539562071 – 3167555
திருமதி டி.கே.கே.என்.பீ. பண்டாரநகர பொறியியலாளர் (பதிற்கடமை)011 – 2539563011 – 2539563077 – 7723995
திரு. எஸ்.என்.பீ.டீ. திலக் சுதேச மருத்துவ அதிகாரி – அத்துறுகிரிய011 – 2561017071 – 8744409
திருமதி டி.பி.சேனாதீரசுதேச மருத்துவ அதிகாரி – கடுவெல011 – 2571200011 – 2548492071 – 4415092
011 – 2535057
திரு. ஏ.எம்.சீ. அதாவுதசுதேச மருத்துவ அதிகாரி – பத்தரமுல்ல011 – 2867865071 – 8501973
திருமதி ஜீ.சீ. சுபாஷினி குருகலகால்நடை மருத்துவ அதிகாரி011 – 2867865071 – 8386098
திருமதி டபிள்யூ.எம்.எஸ்.எஸ். வன்னிநாயக்கசட்ட அதிகாரி011 – 2579950011 – 2579950071 – 8104710
திருமதி ஏ.பீ. ஹர்ஷா உதயங்கனிநிர்வாக உத்தியோகத்தர் (பதிற்கடமை)011 – 2548996011 – 2548996071 – 8948045
திருமதி டி.டீ. குணதிலகமாவட்ட உத்தியோகத்தர் – அத்துறுகிரிய011 – 2156720011 – 2052954071 – 4404979
திருமதி சீ.பீ. அமரசிங்கமாவட்ட உத்தியோகத்தர் (பதிற்கடமை) – பத்தரமுல்ல011 – 2867432011 – 2867432071 – 4800056
திருமதி எம்.ஜே.கல்பனீ மிஹிரானிமாவட்ட உத்தியோகத்தர்– கடுவெல011 – 2571200011 – 2548492 071 – 4454418
திரு ஏ.எம்.ஆரியரத்னவேலை அத்தியட்சகர் (பதிற்கடமை – கடுவெல/அத்துறுகிரிய011 – 2571200071 – 4499835
திருமதி ஜே.ஈ.ஏ.எம்.எஸ். ஜயசிங்கநூலகப் பொறுப்பாளர்- அத்துறுகிரிய011 – 2742768011 – 2053954071 – 4391750
திருமதி எச்.டீ. ஜயந்திநூலகப் பொறுப்பாளர்- கடுவெல011 – 3560167071 – 7707292
செல்வி எம்.ஈ.எஸ். பெரேராநூலகப் பொறுப்பாளர்- பத்தரமுல்ல011 – 2865587077 – 0680967
திருமதி பீ.எம். எல். என்.கே. போஹத்நூலகப் பொறுப்பாளர்- பத்தரமுல்ல011 – 2865587075 – 7125749
திருமதி ஏ.ஜே.எம்.வை. பிரியராஜினிஉள்ளக கணக்காய்வு உத்தியோகத்தர்011 – 2571200077 – 0568403
திரு ஏ.டீ.எஸ். விஜேசிங்கபிரதம வருமான பரிசோதகர்011 – 2571200071 – 4081608

நகர பிதாவின் பிரத்தியேக பணியாற்றொகுதி

பெயர்

பதவி

உத்தியோகபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்

தொலை நகர்

செல்லிட தொலைபேசி இலக்கம்

திரு.கீர்த்தி சிறிவர்தனநகர பிதாவின் பிரத்தியேக செயலாளர்011 – 2548493011 – 2548492071 – 8250441
திரு எஸ்.பி சம்பத் குமாரநகர பிதாவின் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்011 – 2579949011 – 2548492071 – 8454268
செல்வி இருஷி ஜயவிலால் நகர பிதாவின் ஊடக செயலாளர்011-2538594011 – 2548492071-1574000
ஏ.ஏ.டீ.பீ. கயான் அபேகோன்எழுதுநர்011 – 2867866011 – 2548492071 – 7821070
திரு ஜயந்த பெரேராபிரத்தியேக பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்011 – 2867866011 – 2548492071 – 8810567