தகவல் உத்தியோகத்தர்கள்

பெயரிடப்பட்ட உத்தியோகத்தர்பெயர் : திரு. தில்ருக்ஷி கமகே
முகவரி : நகர ஆணையாளர், கடுவெல மாநகர சபை, கடுவெல.
தொலைபேசி : 011-2548492
மின்னஞ்சல் : mckaduwela@gmail.com
தகவல் உத்தியோகத்தர்பெயர் : திருமதி.டபிள்யூ.எம்.எஸ்.எஸ்.வன்னினாயக்க
முகவரி : சட்ட அலுவலர், கடுவெல மாநகர சபை,கடுவெல.
தொலைபேசி : 011-2579950
மின்னஞ்சல் : legaldkmc@gmail.com