தகவல் உத்தியோகத்தர்கள்

பெயரிடப்பட்ட உத்தியோகத்தர்பெயர் : திரு. தில்ருக்ஷி கமகே
முகவரி : நகர ஆணையாளர், கடுவெல மாநகர சபை, கடுவெல.
தொலைபேசி : 011-2548491
மின்னஞ்சல் : mckaduwela@gmail.com
தகவல் உத்தியோகத்தர்பெயர் : திருமதி டி.கே.கே.என்.பீ. பண்டார
முகவரி : வேலை அத்தியட்சகர், கடுவெல மாநகர சபை,கடுவெல.
தொலைபேசி : 011-2142661, 011-2571200 (248)
மின்னஞ்சல் : kadumceng@gmail.com
உதவிதகவல் அதிகாரிபெயர் : ஆர்.பி திருமதி அலுத்கே
முகவரி : நகர செயலாளர் (பதிற் கடமை), கடுவெல மாநகர சபை,கடுவெல.
தொலைபேசி : 011-2539831
மின்னஞ்சல் : mskadumc@gmail.com